Szkoła Podstawowa nr 10

im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony https://sp10.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-27

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-27.

Przegląd aktualizacji deklaracji dostępności wykonano dnia: 2022-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji. Dodatkowo w celu poprawy dostępności na stronie znajduje się narzędzie zawierające czytnik tekstu oraz pozwalające na zmianę wyglądu strony( wielkość czcionki, kolor, kontrast itp.)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Magdalena Cieciorko, adres poczty elektronicznej m.cieciorko@sp10.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 740 49 70.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej, ul. Spacerowa 6

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście – od parkingu. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z prawej strony schodów znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Ponadto do szkoły są jeszcze dwa wejścia: pierwsze - z tyłu szkoły do bloku sportowego - nie ma tu ograniczeń w postaci schodów, wykorzystywane jako wyjście dzieci na boisko szkolne, a także jako wyście ewakuacyjne oraz drugie - od szczytu budynku, wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
    Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. W budynku trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe piętra. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  3. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodeskrypcji.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej

Raport o stanie dostępności

 

 

   

 

 

 

 

 

  synergia logo

 

certyfikat.jpg

 

dyplom

 

trzymaj formę

 

Rozzpiewany Bialystok

 

plakat_duży.png

 

agmar

 

 

wychowawca2

 

bat2

 

SzkolapamietaLOGOTYP

 infolinia GOV 1

 

nivea

 

 

SKS tabliczka 1 Copy

facebook_page_plugin